Algemene Voorwaarden

Zindernis Woestijnreizen

1 – Boeken en facturering

Je boekt je reis door bij de betreffende reis het boekingsformulier in te vullen en aan Zindernis Woestijnreizen te mailen. De Algemene voorwaarden staan onder aan de website en zijn te lezen via de link op het boekingsformulier. Wij raden je aan om deze goed door te lezen om problemen of teleurstellingen te voorkomen.

Na inschrijving heb je wettelijk 7 dagen bedenktijd. In deze week kun je de reis zonder opgave van reden annuleren. Na deze 7 dagen gaan de annuleringsvoorwaarden in. Deze regeling geldt wanneer je meer dan 28 dagen voor vertrek boekt. Indien je binnen 28 dagen voor aanvang van de reis boekt, vervalt de 7 dagen bedenktijd en gelden meteen de annuleringsvoorwaarden.

Na ontvangst van je boekingsformulier ontvang je via de mail een factuur voor de reis. Binnen 14 dagen na de factuurdatum moet je een aanbetaling van 30% gedaan hebben. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Indien je een reis boekt met een vertrekdatum minder dan 6 weken, moet meteen de gehele reissom worden voldaan.

Indien de gehele reissom niet op tijd betaald is, sturen we een herinnering en nemen we contact op. Wanneer de betaling dan niet binnen de afgesproken termijn betaald is, beschouwt Zindernis Woestijnreizen de boeking als geannuleerd en worden annuleringskosten in rekening gebracht. De al betaalde bedragen worden met de annuleringsgelden verrekend. De eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van degene die de reis geboekt heeft.

Degene die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale reissom van alle deelnemers op de betreffende boeking. Alle correspondentie (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Zindernis Woestijnreizen verloopt uitsluitend via de aanmelder.

Bij het boeken moet je alle voor de boeking relevante gegevens, zoals contactgegevens van de reiziger en eventuele medereizigers en persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reis – bijv. medicijngebruik, allergieën en handicaps verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de reiziger is Zindernis Woestijnreizen niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

2 – Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven en is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals ze bekend waren tijdens het opstellen van het programma.  Wanneer zich daarin wijzigingen voordoen, kunnen de prijzen worden aangepast. Het zal in de praktijk zelden voorkomen, maar wanneer het een prijsverhoging betreft van meer dan 10% van de reissom kan de reis binnen een week zonder kosten geannuleerd worden.

3 – Annulering door Zindernis Woestijnreizen

Wanneer er voor een reis een minimum aantal deelnemers vereist is en dit aantal niet wordt gehaald heeft Zindernis Woestijnreizen het recht om de reis te annuleren. In dit geval ontvangen de deelnemers minimaal 10 dagen van tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zullen wij proberen een alternatief aan te bieden. We overleggen eerst met de reiziger en kunnen dan bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden aanbieden: de reis wordt toch uitgevoerd, maar dan met een prijsverhoging die voorafgaand aan de reis verschuldigd is of er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden. Indien de deelnemer het alternatief niet accepteert wordt de reeds betaalde reissom onmiddellijk terugbetaald.

Zindernis Woestijnreizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies en de kosten die bij het afzeggen van een vliegticket worden ingehouden door de vliegmaatschappij. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding anders dan restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 4 – Annulering door de reiziger

Het is altijd vervelend een reis te moeten annuleren. Wanneer je dat, om wat voor reden dan ook besluit te doen, kun je een mail sturen naar info@zinderniswoestijnreizen.nl.  De datum waarop je de mail verstuurd geldt als meldingsdatum van de annulering.

De volgende annuleringskosten zijn verschuldigd:

Tot 6 weken voor vertrek: de aanbetaling  van 30%

Van 6 weken tot 4  weken voor vertrek: 50% van de reissom

Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek: 70% van de reissom

Van 2 weken tot de vertrekdag: 100% van de reissom

5 – Overdracht van een reis

Wanneer je toch niet aan de reis kunt deelnemen en geen annuleringsverzekering hebt afgesloten, kun je je tot uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Deze nieuwe deelnemer meldt zich zelf aan via het boekingsformulier op de website. De oorspronkelijke en de nieuwe deelnemer zijn verantwoordelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en € 15,- administratiekosten.

Wanneer er al een ticket geboekt is, zal de vliegmaatschappij kosten in rekening brengen wanneer een naamsverandering wordt aangevraagd.

6 – Wijzigingen in het programma   

Zindernis Woestijnreizen biedt reizen aan waarvoor het door lokale omstandigheden zoals mechanische mankementen en bepaalde aanhoudende weersomstandigheden, noodzakelijk kan zijn dat voor of tijdens de reis het programma wordt aangepast. Deze aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de reisbeschrijving op de website staat. Zindernis Woestijnreizen zal in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reiziger heeft in dit geval geen recht op een schadevergoeding.

7 – Informatie

De reiziger wordt via de reisinformatie op de website geïnformeerd over algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van en het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort.

8 – Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisator of reisleiding op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade welke wordt veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.

De reiziger die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken dat een goede uitvoering van de reis daardoor in ernstige mate wordt bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of de reisleiding van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger indien de gevolgen van hinder of last haar of hem kunnen worden toegerekend.

9 – Verzekering

Het afsluiten van een goede reisverzekering is verplicht. Zindernis Woestijnreizen is, naar gelang de omstandigheden, verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. De hulp en bijstand kan belemmerd worden wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de bijstand van een bij de reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. Het is daarnaast raadzaam om ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan problemen voorkomen. Vergeet niet de gegevens van de verzekering mee op reis te nemen!

De kosten van de verleende hulp en bijstand zijn voor rekening van de reiziger.

10 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat Zindernis Woestijnreizen door ziekte van trainers of reisbegeleiding verhinderd is (tijdig) uitvoering te geven aan de overeenkomst en naar haar oordeel geen geschikte vervanger(s) kan/kunnen worden voorgedragen.

Wanneer er sprake is van overmacht worden de verplichtingen uit de reisovereenkomst opgeschort. Wordt de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden door zowel de reisorganisator als de deelnemer, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

Indien Zindernis Woestijnreizen bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Zindernis Woestijnreizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

11 – Aansprakelijkheid

De reisorganisator is verplicht tot een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt.

De reisorganisator stelt zich niet aansprakelijk voor:

– schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder inbegrepen schade die het gevolg is van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger.

– schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

– vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, mechanische mankementen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, oproer, opstanden, overstromingen, stakingen van luchtvaart- of luchthaven personeel of andere dienstverleners,  of als vervoer bijvoorbeeld door de weersomstandigheden onmogelijk is, of door andere stremmingen in het vervoer, vulkaanuitbarstingen, maatregelen van overheidswege en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.

In geval van overmacht heeft Zindernis Woestijnreizen het recht naar eigen inzicht de georganiseerde reis te verschuiven naar een latere datum, te verplaatsen naar een andere locatie of te annuleren.

– het door de deelnemers in bezit hebben van stoffen of goederen die volgens de wetten van Nederland of die van het gastland verboden zijn.

– schade waarvoor reis- en annuleringsverzekeringen geen dekking geven.

– diefstal of beschadigingen van eigendommen.

– de gevolgen van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het volgen van een workshop, training of les beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Zindernis Woestijnreizen, in welke vorm dan ook verstrekt, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd. De reisorganisator verbindt zich in deze uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.

– gevolgschade

Op de reisbestemmingen worden veelal (optionele) excursies en workshops  aangeboden waaraan de reiziger vrijblijvend kan deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Zindernis Woestijnreizen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.

De reiziger is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

De opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Zindernis Woestijnreizen gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

12 – Klachten

Ondanks al onze inspanningen en zorgen is het toch mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. De reiziger die op de bestemming een klacht heeft, meldt dit ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich, in deze volgorde, melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator.

Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd bij Zindernis Woestijnreizen (Van Spilbergenstraat 4-1, 1057 RG, Amsterdam) worden ingediend.  Zindernis Woestijnreizen zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de klacht, schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Groepsklachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Indien de reiziger op de reisbestemming niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.